Gegevensbescherming

ACISO Fitness & Health GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens alsmede de noodzakelijke gegevensbeveiliging en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de hieronder beschreven principes alsmede de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de Federale Wet Gegevensbescherming die van toepassing zijn op ACISO Fitness & Health GmbH.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("DSGVO") en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de EU-lidstaten en andere toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming voor de exploitatie van de website www.ft-club.com (hierna "Website" genoemd) is:

ACISO Fitness & Health GmbH
Valentin-Linhof-Str. 8
81829 München
Duitsland 

Telefoon: +49 (0) 89 - 45 09 81 30
E-mail: datenschutz@aciso.com
Website www.aciso.com

vertegenwoordigd door de directie: Thomas Nemmaier, Sandra Geiselhardt, Dr. Ralf Kriegel

(hierna "Bedrijf" of "wij"). 

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring, hetzij als geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief aan de bovengenoemde contactgegevens of aan onze functionaris voor gegevensbescherming zenden. U kunt ook te allen tijde en kosteloos informatie over uw persoonsgegevens verkrijgen via de bovengenoemde contactgegevens.

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Advocatenkantoor, advocaat Dirk Seeburg
Technopark II | Werner-von-Siemens-Ring 12
85630 Grasbrunn 

Telefoon: +49 (89) 90 420 49 62
Fax: +49 (89) 46 14 90 78
E-mail: datenschutz@aciso.com

(hierna "DSB" genoemd).

III. Uw persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, is het niet nodig dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, post- en e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, als u die vrijwillig aan ons verstrekt of als u met het verzamelen ervan hebt ingestemd. Voor de technisch noodzakelijke gegevens verwijzen wij naar de uitvoering onder "V. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden" en "VI. Gebruik van cookies".

IV. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken via deze website persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) van betrokkenen, d.w.z. bezoekers van de website, voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website alsmede onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig pas plaats nadat de gebruiker met de verwerking heeft ingestemd. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften, noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of technisch noodzakelijk is.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor verwerkingen met persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, dient Art. 6 (1) lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering van verdere gegevensverwerking of verwijdering van gegevens vindt ook plaats wanneer een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden / log files

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Bij gebruik van de website voor louter informatieve doeleinden verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server of provider doorgeeft en die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen.

Wij hebben de firma Proof Point Werbestudio, Heilig-Geist-Gasse 398, 84028 Landshut, Duitsland (hierna "Proof Point") gecontracteerd voor de hosting en technische voorziening van onze website. Wij hebben met Proof Point de vereiste gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten voor de verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 DSGVO. Volgens deze overeenkomst verbindt Proof Point zich ertoe om uitsluitend namens ons en volgens onze instructies de nodige bescherming van uw gegevens te waarborgen en deze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over Proof Point kunt u terecht op de website: https://www.proof-point.com/

De volgende gegevens in logbestanden of logbestanden die door Proof Point worden verstrekt:

 • het type en de versie van de gebruikte browser (indien u in uw browserinstellingen toestemming hebt gegeven voor de verzending),
 • het besturingssysteem,
 • Datum en tijd van de serveraanvraag,
 • het aantal bezoeken,
 • de tijd die op de website wordt doorgebracht,
 • de eerder bezochte website, (indien u in uw browserinstellingen met een transmissie hebt ingestemd),
 • het IP-adres van de gebruiker wordt door het systeem geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De gegevens worden in opdracht van Proof Point opgeslagen op servers die in Duitsland worden gehost door Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. Proof Point gebruikt deze informatie voor het aangegeven doel, zowel namens ons als voor haar eigen optimalisatie van de dienstverlening. Een zelfstandig gebruik van de gegevens door Proof Point, alsmede een niet toegestane doorgifte aan derden, vindt niet plaats. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan het door de gebruiker gebruikte eindapparaat mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag van alle bovengenoemde informatie ((1) - (6)) in logbestanden of logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te verzekeren. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de noodzakelijke veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

4. Duur van de opslag
De IP-adressen van de gebruikers worden vervreemd zodra zij niet langer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken. Dit is het geval aan het einde van de desbetreffende sessie van de gebruiker. Een toewijzing van de oproepende cliënt is dan niet meer mogelijk.  

De opslagperiode van de logbestanden voor de hierboven vermelde doeleinden bedraagt ten hoogste 14 dagen.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan hiertegen geen bezwaar maken.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde "sessiecookies"). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de website, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Bij het oproepen van onze website informeren wij de gebruikers door middel van een informatiebanner over het gebruik van cookies (technisch noodzakelijke cookies, prestatie- en analytische cookies, functiecookies en targeting/reclame) en hebben wij de volgens de gegevensbeschermingswetgeving vereiste toestemming voor het plaatsen van de cookies waarvoor toestemming nodig is, technisch ingesteld. Behalve voor technisch noodzakelijke cookies, moet altijd vooraf toestemming worden gegeven voor het plaatsen van cookies op uw eindapparaat. Hetzelfde geldt voor andere technische maatregelen, zoals het gebruik van een pixel op onze website. De gebruiker wordt ook naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen via de infobanner.

Hierna geven wij u een overzicht van de gebruikte cookies, hun geldigheidsduur en de respectieve opt-out-mogelijkheden. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u uw cookie-instellingen op elk moment kunt aanpassen en uw toestemming voor de toekomst op elk moment kunt intrekken.

 • Technisch noodzakelijke Cookies:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.
De volgende technisch noodzakelijke cookies worden op uw apparaat opgeslagen indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies en worden bij elk bezoek aan de site aan ons doorgegeven:

 • cookie_eu_consented (geldigheid: 1 jaar)
 • functionality (geldigheid: 1 jaar)
 • targeting (geldigheid: 1 jaar)
 • tracking (geldigheid: 1 jaar)

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

 • Prestatie- en analysecookies:

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van onze gebruikers mogelijk maken.
Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van de websitefunctie
 • Duur van het bezoek

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen geanonimiseerd. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

De prestatie- en analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod dus voortdurend optimaliseren. Voor een beschrijving van de cookies, hoe ze werken, hun doel en de mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken, verwijzen wij u naar de informatie onder "IX. Website analyse diensten".

 • Functionele cookies:

Wij gebruiken cookies om onze website persoonlijker te maken door uw taalvoorkeuren, inloggegevens en keuzes die u maakt bij het gebruik van onze website op uw apparaat op te slaan voor uw toekomstige websitebezoeken.  
De volgende cookies worden ingesteld voor personalisatie:

 • _oms-suite_cms (geldigheid: sessie; tot het einde van de browsersessie)

Deze functiecookies bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

 • Targeting / Reclame:

Daarnaast worden cookies van derden geplaatst door het gebruik van reclame- en marketingdiensten. Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven op sites van derden die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw surfgedrag. De externe verkopers kunnen de op onze site verzamelde informatie combineren met bestaande informatie om u gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden.

Voor onze reclame- en marketingdiensten gebruiken wij de volgende technische maatregelen voor het traceren van conversies en remarketing: Google Pixel en Facebook Pixel. Met behulp van de pixels volgen wij de kosten-batenanalyses van onze geplaatste advertenties, alsmede de optimalisatie van onze advertentieplaatsing. Zij worden ook gebruikt voor interacties met andere websites en sociale netwerken. Voor een beschrijving van de cookies, hoe ze werken, hun doel en hoe u er bezwaar tegen kunt maken, verwijzen wij u naar de informatie onder "X. Reclame- en marketingdiensten voor reclame en retargeting".

Bovendien kunnen derde aanbieders zogenaamde third-party cookies op uw eindapparaat plaatsen als gevolg van het gebruik van verschillende plug-ins op onze website. Wij implementeren alle gebruikte plugins, bijvoorbeeld voor de integratie van een YouTube-video met een 2-klik-oplossing, d.w.z. dat de externe aanbieders alleen cookies kunnen plaatsen of informatie over uw bezoek aan onze website kunnen ontvangen wanneer u actief op de desbetreffende plugin hebt geklikt. Voor een beschrijving van de cookies, hoe ze werken, hun doel en de mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken, verwijzen wij naar de toelichting onder "XI.2 Gebruik van YouTube".

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies (cf. (a)) is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor statistische of marketingdoeleinden of met het oog op personalisering (cf. (b), (c) en (d)), op basis van uw gegeven toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om u in staat te stellen onze websites te gebruiken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.
Voor informatie over het doel van cookies voor statistische of marketingdoeleinden of met het oog op personalisering (cf. (b), (c) en (d)), gelieve de informatie te raadplegen die onder "IX. Website analyse diensten" en "X. Reclame- en marketingdiensten voor reclame en retargeting".

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies via onze cookiebanner op elk moment hier wijzigen: Cookie-instellingen. Door het actieve vinkje in het selectievakje rechtsboven te verwijderen, schakelt u de betreffende cookies uit.

VII. Communicatie en evenementen

VII.1 Contact per e-mail en gebruik van het contactformulier

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website is het mogelijk om via een opgegeven e-mailadres of een contactformulier contact met ons op te nemen, een consultafspraak te maken, een marketingscan te maken of een gratis webinar aan te vragen. In alle gevallen worden de doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De omvang van de verwerkte persoonsgegevens en de vraag welke persoonsgegevens in elk afzonderlijk geval worden verwerkt, kunnen variëren naar gelang van het formulier of het contact. Dit omvat met name de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Naam centrum;
 • Uw adresgegevens (adres, postcode, woonplaats);
 • Uw communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, website);
 • resulterende correspondentie.

Uw gegevens en de daaruit voortvloeiende correspondentie worden uitsluitend door ons verwerkt. Indien nodig zullen de gegevens worden doorgegeven aan een van onze vertegenwoordigers of productpartners om uw verzoek te verwerken. Verder zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het gesprek dat de gebruiker, per post of per e-mail contact met u op te nemen in verband met uw verzoek. Verplichte gegevens (*) en vrijwillige gegevens worden duidelijk aangegeven in de contactformulieren.

2.Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in de loop van het verzenden van een e-mail of via het contactformulier worden doorgegeven, is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Indien het contact door de gebruiker gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens die u ons vrijwillig per e-mail of contactformulier meedeelt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw contact of voor het regelen van een consult of het aanvragen van een gratis webinar.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail of via ons contactformulier worden doorgegeven, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Uw gegevens in ons contactformulier worden na zeven dagen door het systeem van onze webserver verwijderd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

5. Bezwaar en mogelijkheid tot verwijdering
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail of via het formulier contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. De herroeping kan te allen tijde geschieden via de contactgegevens onder I. en II. alsmede via het volgende e-mailadres: datenschutz@aciso.com. Zie ook XII. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

VII.2 Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website of op https://www.ft-club.com/newsletter is het mogelijk een e-mailnieuwsbrief aan te vragen. Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij de door u gevraagde en verstrekte gegevens gebruiken om u onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden in overeenstemming met de door u gegeven toestemming. Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven om nieuws, aanbiedingen en informatie over fitness en onze ACISO-producten te verspreiden. Wij gebruiken de nieuwsbrief ook om u te voorzien van thematische reclame en inhoud.

Indien u zich inschrijft voor een elektronische nieuwsbrief, verwerken wij met name de volgende gegevens:

 • Uw e-mail adres,
 • informatie over de vraag of u hebt ingestemd met of bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke berichten, met inbegrip van de datum en het tijdstip.

Als u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, verzamelt, verwerkt en gebruikt ACISO de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Voor de technische uitvoering van de verzending worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de dienst van de firma Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna "Newsletter2Go"), die de ons ter beschikking gestelde gegevens met inachtneming van de nodige gegevensbeveiligingsmaatregelen als opdrachtnemer in de zin van art. 28 DSGVO verwerkt. De contractuele relatie is overeengekomen. De gegevens zullen door Newsletter2Go uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor het evalueren van het succes van de nieuwsbrief. Dit contract kan worden geraadpleegd onder de volgende link: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

Voor meer informatie over Newsletter2Go kunt u terecht op de website:https://www.newsletter2go.de/.   

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Newsletter2Go vindt u op:

https://www.newsletter2go.de/datenschutz-uebersicht/.

De inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief vindt plaats via een dubbele opt-in-procedure die door het systeem is ingesteld. Dit betekent dat u na het verstrekken van uw gegevens een e-mail ontvangt met een bevestigingslink. Deze bevestigingse-mail dient om de ontvangst van de nieuwsbrief door de eigenaar van het opgegeven e-mailadres toe te staan. Pas na succesvolle bevestiging zal het e-mailadres in de distributielijst worden opgenomen. Opgeslagen zijn: Registratiegegevens, registratie, bevestiging, uitschrijftijd, IP-adres, alsmede wijzigingen in de opgeslagen gegevens. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om eventueel misbruik van het e-mailadres van de betrokken personen te kunnen opsporen en om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te beschermen.

Om het aanbod via de nieuwsbrief verder te verbeteren, worden gegevens over het gebruik en de daarmee samenhangende interesses van de ontvangers verzameld en statistisch verwerkt. Daartoe bevatten de verstuurde nieuwsbrieven zogenaamde webbakens. Via de web-beacons worden het IP-adres, de plaats van toegang (via de kenmerken van het IP-adres), het tijdstip van opvraging, de inhoud van de opvraging, de toegangsstatus, de hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, het aantal openingen en kliks, de ontvangen mailings, de browser, het besturingssysteem en de interface ervan verzameld. Deze informatie wordt toegewezen aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen ID. Als de nieuwsbrief twee keer na elkaar niet met succes kan worden verzonden (bouces), wordt het volledige gegevensrecord na 2 dagen gewist. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. een link naar een evenement) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt.

Voor meer informatie over de gegevensanalyse en de functies van Newsletter2Go, kunt u terecht op:

https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-trackingoptionen/ en

https//www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die worden doorgegeven in het kader van de toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief, alsmede voor de tijdelijke opslag van de gegevens voor de evaluatie van het succes is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wij hebben belang bij rechtstreekse reclame en bij de evaluatie van het succes van uw reactie op de inhoud van de nieuwsbrief, om ons met succes op de markt te kunnen handhaven.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens door ons en onze dienstverlener Newsletter2Go dient ons uitsluitend voor de verwerking en verzending van een nieuwsbrief en voor de evaluatie van het succes van een desbetreffende nieuwsbrief. Geanonimiseerde statistieken over uw gebruik van en reactie op onze nieuwsbrief helpen ons om onze aanbiedingen beter af te stemmen op de interesses van onze abonnees. Dit is ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

4. Duur van de opslag
Uw gegevens worden op gecertificeerde servers van Newsletter2Go uitsluitend in Duitsland opgeslagen. Newsletter2Go gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en het gebruik ervan te evalueren, alsook voor service-optimalisatie. Een zelfstandig gebruik van de gegevens door Newsletter2Go, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen, alsmede een overdracht aan derden vindt niet plaats.

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt met het oog op het aanvragen en verzenden van de nieuwsbrief, is dit het geval wanneer de toestemming voor de verwerking wordt herroepen. Na opzegging van de nieuwsbrief worden alle opgeslagen gegevens gewist.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde in te trekken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Dat kan via onze website https://www.ft-club.com/it/unsubscribe-newsletter, een bericht via het contactformulier, of per e-mail (datenschutz@aciso.com) aan ons of via een daartoe bestemde afmeldlink in de nieuwsbrief.

VII.3 Inschrijving en deelname aan evenementen en prijzenspellen

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website en op geselecteerde ACISO-formulieren hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een van onze evenementen (zoals klantenevenementen, seminars, congressen, opleidingen, wedstrijden - hierna gezamenlijk aangeduid als "evenementen"). Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als u ook deelneemt aan onze evenementen. De omvang van de verwerkte persoonsgegevens en de vraag welke persoonsgegevens in elk afzonderlijk geval worden verwerkt, kunnen variëren naar gelang van de gebeurtenis. Dit omvat met name de volgende gegevens:

(1)   Uw naam; 

(2)   Uw geboortedatum; 

(3)   Uw contactinformatie; 

(4)   het feit van deelname; 

(5)   het resultaat van de deelneming; 

(6)   Correspondentie over het evenement, indien van toepassing.

Verdere details zijn te vinden in de deelnemingsvoorwaarden van het desbetreffende evenement. Ook zal bij elk evenement transparant worden gemaakt welke persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden verwerkt.

2. Rechtsgrondslag en doel van de gegevensverwerking
Wanneer u deelneemt aan een evenement, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend verwerken met het oog op de uitvoering van het evenement (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Wij verwerken uw gegevens in verband met een bepaalde gebeurtenis om deze succesvol te kunnen uitvoeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Deelname aan dergelijke evenementen is vrijwillig, maar niet mogelijk zonder de verwerking van persoonsgegevens.

3. Duur van de opslag
De gegevens worden uit het systeem gewist en de gebruikte formulieren worden vernietigd zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij werden verzameld. Voor de persoonsgegevens die ons voor het evenement zijn verstrekt, is dit het geval wanneer het desbetreffende evenement is afgelopen en, in individuele gevallen, de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw in het kader van de wedstrijd aan ons verstrekte gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen en om de prijs te verzenden. In het geval dat u wint door deel te nemen aan een van onze prijsvragen, kunnen de adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) die nodig zijn voor het verzenden van de prijs, in individuele gevallen apart door ons worden opgevraagd, indien dit niet al door u is gedaan op het moment van uw deelname.

Tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens tijdelijk te bewaren of u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, worden alle persoonsgegevens die in verband met het evenement of de wedstrijd zijn opgeslagen, na afloop van de deelnameperiode vernietigd.

4. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. In geval van herroeping van zijn gegevens in het kader van de deelname aan een evenement of prijsvraag, heeft de herroeping tot gevolg dat de aangegane dienstverleningsrelatie wordt beëindigd. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens.

De herroeping kan te allen tijde geschieden via de contactgegevens in het impressum van de onlineaanwezigheid, alsmede onder het volgende e-mailadres datenschutz@aciso.com. Alle persoonsgegevens die in de loop van het evenement zijn opgeslagen, zullen in dat geval worden gewist.

VIII. Banen/Sollicitaties

Wij linken naar vacatures op onze website https://www.ft-club.com/nl/jobs, om aandacht te vestigen op openstaande vacatures bij ACISO. Deze verklaring inzake gegevensbescherming heeft geen betrekking op het online-aanwervingssysteem op recruitingapp-662.umantis.com (hierna het "aanwervingssysteem" genoemd) via hetwelk de respectieve geadverteerde vacatures kunnen worden opgeroepen. Dit recruitmentsysteem wordt ons als onderneming van de MIGROS-groep ter beschikking gesteld door de Federatie van Migros Coöperaties, Limmatstrasse 152, 8031 Zürich, Zwitserland (hierna "MGB").

Als dienstverlener stelt MGB aan de individuele bedrijven van de MIGROS-groep het recruteringssysteem "Umantis" ter beschikking, een cloud SaaS-oplossing van Haufe umantis AG, Unterstrasse 11, 9001 St. Gallen, Zwitserland (hierna "Haufe"). Namens de MGB neemt Haufe de hosting en, in individuele gevallen, het onderhoud en de verzorging van het recruitmentsysteem op zich. Namens de MGB worden alle door ACISO verzamelde en verwerkte gegevens centraal opgeslagen op gecertificeerde servers van de dienstverlener Haufe in Zwitserland.

Het concept voor de aanvraagprocedure is voor alle ondernemingen van de MIGROS-groep op dezelfde wijze gedefinieerd, om een uniforme processtroom in de hele groep te waarborgen die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. MGB hecht daarbij groot belang aan de bescherming van uw privésfeer en uw persoonsgegevens alsmede aan de noodzakelijke gegevensbeveiliging en heeft de noodzakelijke gegevensbeschermingsmaatregelen getroffen of deze bij Haufe gecontroleerd. Daarnaast biedt het uniforme systeem u de mogelijkheid om met uw inloggegevens uw aanvraag centraal te beheren, te bewerken en te verwijderen en deze beschikbaar te stellen aan andere bedrijven van de MIGROS-groep. Uw aanvraagdocumenten die zijn ingediend bij een Migros-bedrijf, bijvoorbeeld ACISO, kunnen alleen worden ingezien door dit bedrijf als de verantwoordelijke instantie voor de betreffende aanvraagprocedure en worden verwerkt als onderdeel van de aanvraagprocedure. Alleen u kunt wijzigingen aanbrengen in de verstrekte gegevens en deze wissen.

Voor nadere informatie over de gegevensverwerking in het kader van uw sollicitatieprocedure of voor ons aanwervingssysteem verwijzen wij u daarom naar onze afzonderlijke verklaring inzake gegevensbescherming op https://recruitingapp-662.umantis.com/Vacancies/301672/DataProtection/1.

Gelieve er rekening mee te houden dat u onze website verlaat wanneer u wordt doorverwezen naar het recruteringssysteem van Umantis en dat cookies en traceertechnologieën worden gebruikt binnen het recruteringssysteem.

IX. Website analytics diensten

IX.1 Google Analytics

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij hebben functies van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google") op onze website geïntegreerd met behulp van Google Tag Manager. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" of "third-party cookies". Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of op het eindapparaat dat u gebruikt (tablet, smartphone, enz.) en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken (zie VI. Gebruik van cookies).

De volgende cookies worden ingesteld:

(1)        _ga      (geldigheid: 24 maanden)

(2)         _umta (geldigheid: 90 dagen)

(3)        _gat     (geldigheid: 1 minuut)

(4)        _gid     (geldigheid: 1 dagen)

 

Via de functies van de websiteanalyseservices kan Google gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten koppelen aan een geanonimiseerde gebruikers-ID en zo de activiteiten van een geanonimiseerde gebruiker op verschillende apparaten analyseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt ook overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op onze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór transmissie ingekort om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt de IP-anonimisering door Google niet aan de systeemzijde ingesteld.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google met werking voor de toekomst door de door Google aangeboden deactivatie-add-on te installeren.

Wij hebben met Google het door de wet op de gegevensbescherming vereiste addendum inzake gegevensverwerking gesloten, waarin Google zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen en deze uitsluitend in onze opdracht te verwerken, met inachtneming van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens met Google Analytics is onder meer te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

2. Doel en rechtsgrondslag voor gegevensbeheer
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor statistische doeleinden is gebaseerd op uw toestemming in dit verband via de cookie-instellingen of onze cookie-banner Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

De door het gebruik van Google Analytics verkregen informatie wordt met name gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de inhoud, de functionaliteit en de vindbaarheid ervan te verbeteren. Wij, als website-exploitant, hebben er belang bij uw gebruikersgedrag te analyseren om zowel ons webaanbod als onze reclame te verbeteren. De bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zijn in ons legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO), geanonimiseerde informatie moet worden doorgegeven aan Google op basis van uw toestemming.

3. Duur van de opslag
SSessies worden beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden. De looptijd van de campagnes kan maximaal twee jaar bedragen.

4. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie door Google met werking voor de toekomst via de volgende kanalen:

 1. U kunt hiertegen bezwaar maken door de deactiverings-add-on van Google te installeren. Voor meer informatie kunt u terecht op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 2. U kunt ook voorkomen dat Google cookies opslaat door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
 3. U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Schakel Google Analytics uit.

Wij wijzen u er echter op dat u in geval van deactivering of opt-out mogelijk niet alle functies van de website in hun volle omvang kunt gebruiken.

X.  Reclame & retargeting marketingdiensten

Wij maken gebruik van reclame- en retargetingdiensten en -aanbiedingen van derden op onze website. Daarbij worden persoonsgegevens vaak doorgegeven aan derde dienstverleners of automatisch doorgegeven. De aard, de omvang en het doel van deze verwerking van persoonsgegevens worden hieronder opgesomd en toegelicht:

X.1 Facebook Pixel

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van het online advertentieprogramma "Facebook Business" en, als onderdeel van Facebook Business, de Facebook Pixel. De Facebook Pixel in Facebook Business is een analysedienst die wordt aangeboden door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; (hierna gezamenlijk "Facebook" genoemd).

Nadat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van retargeting/advertising cookies, integreren wij een Facebook pixel op onze website met behulp van de Google Tag Manager en stellen wij Facebook in staat om uw surfgedrag te evalueren. De Google Tag Manager is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), die ons in staat stelt via een interface zogenaamde website-tags te beheren. De Google Tag Manager verwerkt geen persoonsgegevens en wordt uitsluitend gebruikt om de tags weer te geven en de betrokken technische maatregelen te controleren.

Via de ingebouwde pixel en uw bezoek aan onze website wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en een Facebook-server. Via de verbinding verzamelt Facebook de volgende informatie: Uw browsertype, uw eindapparaat, de bezochte website en bijvoorbeeld het effect van een Facebook-advertentie en slaat dit op in cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Facebook maakt het feit dat deze informatie wordt verwerkt transparant in zijn privacybeleid. Wij hebben geen invloed op de door Facebook verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen, noch is de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagtermijnen bekend. Wij gebruiken de Facebook Pixel en de op deze manier gegenereerde informatie voor een kosten-batenanalyse en om onze Facebook advertenties te optimaliseren. Facebook stelt hiervoor anonieme statistische evaluaties ter beschikking.

Wanneer u op een door Facebook geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Facebook Pixel opgeslagen op uw respectieve eindapparaat.

De volgende cookies worden ingesteld:

 • _fr (geldigheid: 90 dagen)
 • _fbp (geldigheid: 90 dagen)
 • tr (Geldigheid: Sessie)

Voor meer informatie over cookies, zie VI Gebruik van cookies.

Als u bepaalde webpagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Facebook en wij herkennen dat u op een van onze advertenties op Facebook hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Facebook Business-klant ontvangt een andere pixel. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd over de websites van Facebook Business-klanten.

De gegevens die Facebook met de pixel verzamelt, worden ons in geaggregeerde statistieken ter beschikking gesteld. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Facebook pixel. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, evenals Custom Audiences of Look-Alike-Audiences en ook om deze te evalueren. Wij willen erop wijzen dat wij Facebook geen gegevens verstrekken voor het uitvoeren van een Custom Audiences-proces en geen lijsten matchen.

Indien u met uw profiel bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook de via de pixel verkregen informatie aan uw profiel koppelen. Meer informatie over de verwerking van gegevens is te vinden in het privacybeleid van Facebook op http://www.facebook.com/policy en w.b. de Facebook-pixel op https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

2. Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Het is voor ons belangrijk om onze website aantrekkelijk te maken en om de interactie met onze bezoekers met behulp van de dienst te vergroten. Wij maken gebruik van onze reclame- en marketingdiensten, in het bijzonder het gebruik van de Facebook Pixel, voor onze conversietracking en remarketing. Met behulp van de Facebook Pixel is een kosten-batenanalyse van geplaatste Facebook-advertenties mogelijk, evenals de optimalisatie van onze advertentieplaatsing. De verwerking, d.w.z. de activering van de pixel evenals de instelling en evaluatie van in cookies opgeslagen informatie, vindt uitsluitend plaats op basis van uw in de cookiebanner gegeven toestemming voor de instelling van retargeting- of reclamecookies (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

3. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie
U kunt op de volgende manieren bezwaar maken tegen het gebruik van de Facebook-pixel:

 

 • U kunt het opslaan van cookies deactiveren via de betreffende instellingen of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies worden geplaatst. Om dit te doen, moet u de nodige instellingen wijzigen in de browsermenu's Voorkeuren of Opties. Wij wijzen erop dat sommige delen van onze website dan mogelijk niet meer, d.w.z. slechts in beperkte mate, naar behoren functioneren.
 • U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen voor geregistreerde Facebook-gebruikers door rechtstreeks contact op te nemen met Facebook om dit uit te oefenen. Als lid van Facebook kunt u op https://www.facebook.com/settings?tab=ads uw Facebook-instellingen wijzigen en bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met behulp van Facebook-pixels. Bovendien wijzen wij u erop dat u een toewijzing aan uw profiel kunt voorkomen door u vóór het bezoek aan de website af te melden bij uw respectieve sociale mediaprofiel en daarnaast de door het sociale mediakanaal gebruikte cookies te verwijderen. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
 • U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies via onze cookiebanner op elk moment hier wijzigen: cookie-instellingenCookie-instellingen. Onder Targeting / Advertising kunt u de relevante cookies uitschakelen door het actieve vinkje in het selectievakje rechtsboven te verwijderen.

XI. Plug-Ins & Tools

Wij gebruiken extensies, plug-ins en aanbiedingen van derde aanbieders op onze website voor de uniforme presentatie van de website en voor het afspelen van social media-inhoud. Daarbij worden persoonsgegevens vaak doorgegeven aan derde dienstverleners of automatisch doorgegeven. De aard, de omvang en het doel van deze verwerking van persoonsgegevens worden hieronder opgesomd en toegelicht:

XI.1 Gebruik van Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Alle fonts die op de website worden gebruikt, worden lokaal geïntegreerd, zodat er geen uitwisseling (bijv. van uw IP-adres) plaatsvindt tussen uw browser en Google.

XI.2 Gebruik van YouTube

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
De website gebruikt een plug-in van de provider YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (hierna "YouTube") om video's te integreren.

De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van YouTube naar uw browser verzonden via een verbinding met de servers van YouTube en door laatstgenoemde in de website geïntegreerd. Hiermee wordt uw bezoek aan de website doorgegeven aan YouTube.

Als u met uw gebruikersaccount bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube de door het gebruik van de plug-in verkregen informatie aan uw respectieve account toewijzen. In dat geval wordt de informatie doorgestuurd naar uw persoonlijke gebruikersaccount bij YouTube en daar door YouTube opgeslagen. Cookies worden geplaatst door de volgende providers:

Aangezien YouTube met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u ook aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij implementeren de integratie van de plug-in met een zogenaamde 2-klik oplossing, d.w.z. dat YouTube alleen cookies kan plaatsen of informatie over uw bezoek aan onze website kan ontvangen wanneer u actief op de betreffende plug-in heeft geklikt om de betreffende video af te spelen. Door gewoon onze website te bezoeken, worden geen gegevens doorgegeven aan YouTube.

Wij hebben geen invloed op de door YouTube verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen, noch is de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen en de opslaglocatie bekend. Er is ook geen informatie beschikbaar over het verwijderen van de verzamelde gegevens door YouTube. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van YouTube:

https://www.youtube.com/t/terms

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

2.Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming in dit verband door het vrijwillige gebruik of klik op de plug-in inhoud die Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Bovendien zijn de voornoemde verwerkingsdoeleinden in ons rechtmatig belang (Art. 6 (1) lit. f DSGVO). Het is belangrijk voor de controller om de website aantrekkelijk te maken en de interactie met bezoekers en klanten te vergroten met behulp van de plug-in.

3. Mogelijkheid van bezwaar en eliminatie
Volgens de Europese en Duitse wetgeving hebt u het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen of het toewijzen daarvan, waarbij u rechtstreeks contact moet opnemen met de aanbieder van de plug-in of met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bovendien wijzen wij u erop dat u deze toewijzing kunt voorkomen door u vóór het bezoek aan de website af te melden bij uw YouTube-profiel en de door YouTube gebruikte cookies te verwijderen.

XII.  Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

U hebt het recht om te vragen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

Om uw recht op kosteloze informatie uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons impressum of met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie delen I en II).

2. Recht op Rectificatie
U hebt jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

3. Recht op beperking van de verwerking
U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden van de verwerking nodig heeft, maar u deze wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; of

(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

a) Verplichting om te wissen

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming voor de verwerking in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

b) Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens te wissen.

c)  Uitzonderingen

Het recht om gegevens te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is/p>

(1) het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;

(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

(3) m rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie
Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en

(2) de verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7.Recht van bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

8. Recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.

De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is de Beierse overheidsdienst voor toezicht op gegevensbescherming, huisadres, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Duitsland, postadres: postbus 606, 91511 Ansbach, Duitsland, nadere informatie op internet op www.lda.bayern.de.

XIII. Links naar andere internetsites

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op de website www.ft-club.com. De internetpagina's in deze aanwezigheid kunnen links bevatten naar internetpagina's van ACISO-producten of van derden. Onze verklaring inzake gegevensbescherming strekt zich niet uit tot deze internetpagina's. Wanneer u de site verlaat, gelieve u bewust te zijn van en kennis te nemen van de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

XIV. Veiligheid

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of accidentele toegang, schrapping, wijziging of verlies en tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Wij versleutelen uw gegevens tijdens de overdracht via onze website en maken gebruik van zogenaamde SSL-verbindingen (Secure Socket Layer) of TLS-verbindingen (Transport Layer Security). Wij beveiligen onze website en onze andere systemen en persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen, met name tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking aan derden.

XV. Beschikbaarheid en wijzigingen

U kunt deze privacyverklaring inzien op https://www.ft-club.com/nl/privacy. Bovendien kunt u dit privacybeleid opslaan of afdrukken door de desbetreffende functies van uw browser te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan wettelijke vereisten en verzoeken u daarom het huidige privacybeleid te controleren telkens wanneer u onze website bezoekt.

Versie: februari 2020

Mail ft